Тechno Мobile

 

За контакт: editor@techno-mobile.eu

Партньори

Съветите на спеца

Новината е представена
от Г. Марков [гл.редактор]


Кодове за мобилни телефони
Принципни кодове, използвани с GSM телефоните

* активиране
** регистриране и активиране
*# проверка на статуса
# дерегистриране
## дерегистриране и деактивиране
Кодовете се разделят по подразбиране в следните категории:
Сигурност
Забрана на повиквания
Пренасочване на повиквания
Показване на номера
Служебни кодове на GSM мрежата
Сигурност
**03*стар код*нов код*нов код# Променя кода за забрана на повикванията
**03*330*стар код*нов код*нов код# Променя кода за забрана на повикванията
**04*стар PIN*нов PIN*нов PIN# Променя PIN кода
**042*стар PIN2*нов PIN2*нов PIN2# Променя PIN2 кода
**05*PUK*нов PIN*нов PIN#
Отключва PIN кода
**052*PUK2*нов PIN2*нов PIN2# Отключва PIN2 кода
*#06# Показва IMEI номера
Забрана на повиквания
**33*код# Активира забрана за всички изходящи повиквания (за код виж "Сигурност" по-горе)
#33*код# Деактивира забраната за всички изходящи повиквания
*#33# Проверява статуса на забрана за всички изходящи повиквания
**330*код# Активира забрана за всички повиквания
#330*код# Деактивира забрана за всички повиквания
*#330*код# Проверява статуса на забрана на всички повиквания
**331*код# Активира забрана на всички изходящи международни повиквания
#331*код# Деактивира забраната за всички изходящи международни повиквания
*#331*код# Проверява статуса на забрана на всички изходящи международни повиквания
**332*код# Активира забрана за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
#332*код# Деактивира забраната за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
*#332*код# Проверява статуса на забрана за всички изходящи международни повиквания освен родната страна
**333*код# Активира забрана за всички изходящи повиквания
#333*код# Деактивира забрана за всички изходящи повиквания
*#333# Проверява статуса на забрана за всички изходящи повиквания
**35*код# Активира забрана за всички входящи повиквания
#35*код# Деактивира забраната на всички входящи повиквания
*#35# Проверява статуса на забрана на всички входящи повиквания
**351*код# Активира забрана за всички входящи повиквания в роуминг
#351*код# Деактивира забрана за всички входящи повиквания в роуминг
*#351# Проверява статуса на забрана за всички входящи повиквания в роуминг
**353*код# Активира забрана на всички входящи повиквания
#353*код# Деактивира забрана за всички входящи повиквания
*#353# Проверява статуса на забрана на всички входящи повиквания
Пренасочване на повиквания
##002# Премахва гласова поща и пренасочване на всички повиквания
**004*телефонен номер# Пренасочва всички установени повиквания към телефонния номер
##004# Премахва всички конфигурирани пренасочвания
**21*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване на всички повиквания към въведения телефонен номер
*21# Активира пренасочване на всички повиквания и гласова поща
#21# Деактивира пренасочване на всички повиквания
##21# Дерегистрира пренасочване на всички повиквания
*#21# Проверява статуса на пренасочване на всички повиквания
**61*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване при липса на отговор към въведения телефонен номер
*61# Активира пренасочване при липса на отговор
#61# Деактивира пренасочванията при липса на отговор
##61# Дерегистрира пренасочванията при липса на отговор
*#61# Проверява статуса на пренасочване при липса на отговор
**62*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване извън обхват
*62# Активира пренасочване извън обхват
#62# Деактивира пренасочване извън обхват
##62# Дерегистрира пренасочванията извън обхват
*#62# Проверява статуса на пренасочване извън обхват
**67*телефонен номер# Регистрира и активира пренасочване към въведения номер, когато абонатът е зает
*67# Активира пренасочване, когато абонатът е зает
#67# Деактивира пренасочванията, когато абонатът е зает
##67# Дерегистрира пренасочванията, когато абонатът е зает
*#67# Проверява статуса на пренасочване, когато абонатът е зает
**функцията**секунди# Забавя функцията; забавянето на пренасочването може да се променя с 5-30 сек
Сервизни кодове на GSM мрежите
Забележка: В момента функционират само 11, 13 и 25. След време всички тези кодове ще влязат в употреба, като се вмъкват в обикновените кодове преди последния знак #. Например, ако искате да пренасочите всички повиквания към друг телефонен номер, трябва да въведете командата *21*телефонен номер*12#.
Сервизни кодове, свързани с функциите на телефона
10 всички видове телефонни услуги
11 услуги по речта
12 услуги по данните
13 факс
14 Datex-J
15 Телетекст
16 SMS
17 Всички услуги по пренос на данни без SMS
18 Всички телефонни услуги без SMS
Сервизни кодове, свързани с предаването на данни
20 всички услуги
21 всички асинхронни услуги
22 всички синхронни услуги
23 3.1 kHz услуги
24 синхронни връзки от точка до точка
25 асинхронни връзки от точка до точка
26 изпращане на пакетни данни
27 PAD услуги
29 цифрова връзка 12 kbps

Кодове за AEG


*#06# IMEI номер
*n# в началото на SMS изпраща статус репорт.
*h# в началото на SMS скрива ID

Кодове за Alcatel


Сериен номер: *#06#
Скрито меню: 000 000*
Секретни кодове за Alcatel One Touch Easy
*#06# показва IMEI номера
*#000000# вход в сервизното меню
Секретно меню
За да видите секретното меню, наберете 000000, след което натиснете *. Сега се появява секретното меню.
TRACES - меню за индикатор на каналите
ARRETS - I Dunno
VIDER ARRETS - след натискане на ОК телефонът отговаря: Командата изпълнена.
CTRL CHARGE - показва напрежението на зарядното и батерията
DAMIER - извършва тест на дисплея
Премахване на заключването от оператор (Service Provider Lock)
Заключването от оператора се използва, за да кодира клетъчния телефон към SIM картата на оператора. Ако клетъчният телефон е кодиран към определен оператор, ако някой постави SIM карта от различен оператор, телефонът ще откаже да я приеме. Апаратът обаче ще приеме друга SIM карта от същия оператор.
При редактиране на EEPROM-а на адрес 16b-1D8 попълнете мястото с 00.
Проверка за кодиране
От нормален екран натиснете # и ще се покажат данни за SIM картата и статус на кодиране към мрежата. След това ако натиснете # пак телефонът ще се върне към нормален екран, но с различен език.
*#7465625# показва информация за SIM картата. Използва се за редактиране на EEPROM.
*#0001# меню на английски.
*#06# проверка на IMEI.
Мастър кодът за Menu Code и Product Code за Alcatel OT Easy е 25228353.
От секретното меню на най-горното ниво изберете TRACES (ОК е за стъпка надолу, С е за стъпка нагоре):
TRACES
RESEAU
xxxx rr aa bb cc yyyy, където
xxxx е номерът на канала (1-128), към който сте свързани;
rr е нивото на сигнала (dB или mV/m)
yyyy е идентификатор за кода на локалната област (шестнадесетично)
RXLEV
XXXX RR xxxx rr xxxx rr... (за повече стойности със страничните клавиши нагоре-надолу)
Както по-горе, първата двойка показва каналът, използван в момента (обикновено най-мощният), докато останалите постоянно се наблюдават.
С1
XXXX QQ xxxx qq xxxx qq
Отнася се до качеството на предаване (базирано на BER). Когато стане отрицателно, се селектира друга клетка с най-високата стойност. Първата двойка цифри се отнася до използвания в момента канал.
ARRETS
Кодове за последните изключвания на телефона, като най-последното е най-отгоре и е отбелязано със символа >. Значението на кодовете е следното:
46 ръчно изключване
44 програмирано изключване (с използване на таймера)
43 самоизключване поради изтощена батерия
10 непредвидено изключване, например при сваляне на батерията при включен телефон
45 ръчно изключване при свързано зарядно.
VIDER ARRETS
Нулира горния списък
CTRL CHARGE
AA xxx yyyyy zzz V.VV
АА статусен код, променя се, когато се използва зарядното
yyyyy показва времето от последната смяна на АА
V.VV напрежение на батерията
DAMIER тест на дисплея
Декодиране на Alcatel
Много от телефоните Alcatel са кодирани към SIM карта, така че да могат да бъдат използвани само с определен носител. Той може да бъде деактивиран само ако се научи специалният код от Alcatel или от мрежовия оператор.
При поставянето на карта от друг оператор телефонът стартира с
PRODUCT CODE
VAL=>OK
Въвежда се 025121992 ОК
ENTER SPECIAL CODE
Въвежда се **05*
UNBLOCKING
PUK?
Въвежда се 10608СС2*
UNBLOCKING
PIN?
Въвежда се 0000*
UNBLOCKING
PIN AGAIN
Въвежда се 0000#
За да активирате пълното меню на Alcatel c 1 MB Flash:
Стартирайте (на компютър) програмата BE1SRV 11.8 и отключете телефона.
Стартирайте програмата Andromeda и прочетете flash паметта на телефона.
Стартирайте който и да е текстов редактор и редактирайте адреси 0FE268-0FE35E. На тях напишете 01, това активира пълното меню
Запишете новия Flash в телефона. Не забравяйте първо да свалите и запазите Flash -а.
За да активирате пълното меню на Alcatel c 2 MB Flash:
Стартирайте (на компютър) програмата BE1SRV 11.8 и отключете телефона.
Стартирайте програмата Andromeda и прочетете flash паметта на телефона.
Стартирайте който и да е текстов редактор и редактирайте адреси 06268-0635E. На тях напишете 01, това активира пълното меню
Запишете новия Flash в телефона. Не забравяйте първо да свалите и запазите Flash -а.
Reset на Master кода:
25228353
IMEI номер:
*#06#

Кодове за Bosch


Скрито меню: *#3262255*8378#
Възстановяване на заводските настройки: #3370# Меню на английски: *#0000#
*#06# показва IMEI номера
*#0000# настройва езика на automatic
*#3370# превключва телефона в режим EFR #3370# Reset на телефона
*#9000# въвежда SIM Lock кода
*#9001# въвежда корпоративен код (Bosch 908)
*#9002# въвежда код на доставчика (Bosch 908)
*#9003# въвежда мрежов код
*#9004# въвежда подмрежов код
*#9100# премахва перманентно SIM Lock
*#9101# премахва перманентно корпоративния код
*#9102# премахва перманентно кода на доставчика
*#9103# премахва перманентно мрежовия код
*#9104# премахва перманентно подмрежовия код
*#3262255*8378# показва скритото 10-о меню. Ще можете да видите следната информация:
10 Engineering
10.1 MS Info
10.1.1 on (вкл.)
10.1.2 off (изкл.)
10.2 Информация за софтуера
10.2.1 Версия на софтуера
10.2.2 Версия на EEPROM-а
10.3 Тест/информация за продукта
10.3.1 Данни за хардуера
10.3.2 Данни за продукта
10.3.3 Сервизни данни
10.3.4 Механични данни

Кодове за Ericsson


Сериен номер: *#06#
Версия на софтуера: ->,*,<-,<-,*,<-,*
Меню на английски: *#0000#
Трикове за Ericsson GH 688
0# Показва шорткът за последно набран разговор
Ниво на батерията
За да проверите нивото на батерията, когато телефонът не се зарежда натиснете много бързо NO и изчакайте 2 секунди.
Име на мрежата
За да видите пълното име на мрежата, отидете в меню Network, когато телефонът показва наличната мрежа и натиснете *. Тогава ще се изпише пълното име на мрежата.
Списък на операторите
За да видите пълния списък на оператори:
Отидете в меню Editlist, след това в Networks. Телефонът казва "please wait". Когато свърши, натиснете бутон < веднъж, след това YES два пъти. Сега ще се покаже пълният списък. Можете да се придвижвате в него, използвайки бутоните < и >.
Безплатни разговори (само с предплатени SIM карти)
Наберете нормален номер и натиснете YES. Когато на екрана се появи "connecting", натиснете CLR след това 0, # и след това NO два пъти, за да изключите телефона. Сега можете да говорите по телефона, въпреки че е изключен, но SIM картата няма да отчита разговора.
Секретни кодове за Ericsson Т10s
*#06# Показва IMEI
>*<<*<* Проверява датата на производство и софтуер
>*<<*<*>> Ако натиснете YES, можете да проверите текстовото програмиране в избрания език.
Шорткът за менюто Последно набран разговор
Ако по някаква причина не желаете да влизате в менюто последно набрани разговори, използвайки бутона YES. Можете да използвате следната комбинация вместо това: 0#
Достъп до менюто без SIM карта
За да имате достъп до менюто във вашия телефон без да имате карта, направете следното:
Напишете **04*0000*0000*0000#
Когато дисплеят покаже "Грешен PIN", натиснете NO и ще имате достъп до всички менюта - информация, достъп, настройки, калкулатор, часовник, заключване на клавиатурата, поща, телефонна книга.
Забележка: Ако пробвате това, вашият телефон може да спре на меню Заключване на клавиатурата и ще трябва да извадите батерията, за да включите телефона отново. Телефонът обаче може да се заключи.
Начини да се заключи или отключи клетъчния телефон към мрежата:
1. Натиснете <**<
2. На дисплея ще се появи надпис, който ви дава два избора: Lock to Network? и Lock to Network subset? Използвайте стрелките, за да изберете.
3. Въведете NCK номера. Кодът се осигурява от мрежовия оператор.
4. Имате пет опита да направите това
5. След това вашият клетъчен телефон ще работи само с тази мрежа.
Предупреждение: Менюто Service Provider (SP) Lock се използва за заключване на клетъчния телефон към SIM картата на мрежовия оператор. Ако клетъчният телефон е заключен към определен оператор, ако някой вмъкне SIM карта от различен оператор, телефонът ще откаже да я приеме. Клетъчният телефон обаче ще приема друга SIM карта от същия оператор. За активиране или деактивиране на това заключване е необходим специалният секретен код, който обаче не е известен на крайния потребител. Телефонът може да бъде заключен от мрежовия оператор завинаги чрез такова кодиране. Ако се въведе невалиден код пет пъти, ще се излезе от менюто, което ще се деактивира. Всеки следващ опит да се активира NCK/NSCK менюто, ще завърши с отговора Not allowed. След това заключване телефонът може да бъде възстановен чрез изчистване от производителя.
Секретни кодове за Еricsson T28s
*#06# Показва IMЕI
*#0000# Установява меню на английски
*#3370# Установява Еnhanced Full Rate (режим за подобряване качеството на звука)
#3370# Изключва Enhanced Full Rate
*#9000# За въвеждане на SIM lock код
*#9001# За въвеждане на corporate lock код
*#9002# За въвеждане на provider lock код
*#9003# За въвеждане на network lock код
*#9004# За въвеждане на subset lock код
*#9100# За премахване на SIM lock код
*#9101# За премахване на corporate lock код
*#9102# За премахване на provider lock код
*#9103# За премахване на network lock код
*#9104# За премахване на subset lock код
*#3262255*8378# (*#DANCALL*TEST#) За отваряне на секретното инженерно меню (меню 10)
10. Инженерно меню
10.1. MS информация
10.1.1. Включване
10.1.2. Изключване
10.2. Информация за софтуера
10.2.1. Версия на софтуера
10.2.2. EEPROM версия
10.3. Тест информация
10.3.1. Данни за хардуера
10.3.2. Данни за производството
10.3.3. Сервизни данни
10.3.4. Технически данни
>*<<*<* показва номера и датата на пускане на програмната версия
>*<<*<*> избор на езика
>*<<*<*>> избор на езика
*#06# показва IMEI номера. Това е серийният номер на телефона. Трябва да бъде същият като на стикера вътре в телефона, ако не е така, значи телефонът ви е клониран. Това важи за повечето телефони, не само за Ericsson.
*#0000# възстановява английското меню. Това е полезно, ако сте попаднали случайно на някакъв друг неизвестен за вас език и се чудите как да излезете от него.
>*<<*<* Сервизно меню. Показва версията на софтуера на телефона. Това е полезно, за да проверите възрастта на телефона преди да го купите. Натискайте YES няколко пъти, за да видите цялата информация за софтуера. Натиснете >, за да видите всички, текстове, които се съдържат в телефона. Обикновено те са стотици. Някои телефони имат Flash опция за възстановяване на първоначалните настройки, но видимо не дава кой знае какъв резултат.
<**< Известният SIM lock. Не се притеснявайте, че с това ще заключите телефона си безвъзвратно. Трябва да се разходите между множеството варианти на заключване, които съществуват. Не си заключвайте телефона, ако не знаете как да го отключите. Ако SIM картата е заключена към определен оператор, може да не е възможно телефонът да превключи на друг такъв.
<**< за да се провери дали телефонът е заключен; трябва да се почака 3 сек.
Обем на менюто
Менюто може да се разшири, като се включат още функции, например Customize, Edit Phone Book и т.н. Set Alarm тук не работи. Customize позволява пренареждането на последователността на на менютата и възстановяването на заводските настройки. Не възстановявайте настройките оттук! Това ще обърка менюто и ще трябва да го пренареждате отново. Ако искате оригиналното меню, се върнете на Menu Size и го намалете. Тези кодове не работят за моделите GF/PF 768.
Вариант 1: Превъртете до Missed Call, натиснете YES, натиснете и задръжте >.
Вариант 2: Превъртете до Read, вижте No Messages, натиснете и задръжте <.
За по-нови версии:
Изберете Store, въведете номер, дори една цифра, натиснете Yes. Въведете име и натиснете Yes. Натиснете # два пъти, което показва мястото на съхраняване в паметта и натиснете Yes. Когато на дисплея се изпише Stored, натиснете и задръжте лявата стрелка, докато на дисплея се покаже Menu Size. Натиснете Yes и изберете Long.
Трикове за Ericsson GA628
1. Запазване на пропуснат разговор в телефонната директория
Превъртете до Missed Call, натиснете YES, за да се покаже исканият номер. Натиснете която и да е цифра от 0 до 9, натиснете Clear един път, за да изтриете номера, след това натиснете и задръжте <, докато се появи Store. Натиснете Yes.
2. Скриване на номера при обаждане
След набиране на желания номер и преди да натиснете Yes, натиснете 2 пъти >, за да избирите Hide ID? и натиснете Yes. Работи също и при предварително програмирани и последно набрани номера, но трябва да се натисне No и да се изчака номерът да се появи на екрана, след което следва същата процедура.
3. Проверяване нивото на батерията, когато телефонът е изключен
Натиснете No бързо 1 път и изчакайте да се появи индикаторът за нивото на батерията.
4. Безпроблемно пренабиране
Телефонът изписква 1 път при пренабиране, така че няма нужда да се държи слушалката до ухото. Това обаче не действа при първоначално набиране.
5. Запазване на телефонен номер върху телефона (не върху SIM картата)
Следвайте нормалните процедури за съхраняване на телефонен номер. Когато ви попита на коя позиция да съхрани номера, натиснете # веднъж, след което изберете с бутоните нагори и надолу точното място, или натиснете # два пъти за поставяне на номера на следващата свободна позиция. Ericsson GA628 може да съхранява 50 телефонни номера в телефонната памет. Другите модели на Ericsson могат да съхраняват много повече.
6. Обаждане на телефон от SMS
Ако телефонният номер е изписан в SMS съобщението, превъртете съобщението, докато на дисплея се покаже номера, след което натиснете Yes, за да се обадите.
Ericsson GH388
*#06# за проверка на IMEI номер
->*<-<-*<-* за показване на версията на софтуера
*#0000# за установяване меню на английски
Ericsson GH688
*#06# за проверка на IMEI номер
->*<-<-*<-* за показване на версията на софтуера
*#0000# за установяване меню на английски
Шорткът за менюто Последно набрани разговори
Ако по някаква причина не искате да влизате в менюто Последно набрани разговори, използвайки бутона Yes, можете да направите това като използвате следната клавишна комбинация: първо 0, а след това #.
Ниво на батерията
За да видите нивото на батерията, докато телефонът е изключен, бързо натиснете и пуснете бутона No (on/off).
Кодиране на телефона
За да проверите статуса на кодиране на телефона към мрежов оператор, въведете <**< и изчакайте 3 сек.
Пълно име на оператора
Можете да видите пълното мрежово име на оператора, като отидете в менюто Network, Select Net, Edit List, докато телефонът показва наличните мрежи. След това натиснете * и ще видите пълното име.
Ericsson GF768 и Ericsson GF788
*#06# за проверка на IMEI номер
->*<-<-*<-* за показване на версията на софтуера
*#0000# за установяване меню на английски
Ericsson SH888
*#06# за проверка на IMEI номер
->*<-<-*<-* за показване на версията на софтуера. Тук се вижда и версията на драйвъра за инфрачервения порт.
Ericsson T18
*#06# за проверка на IMEI номер
<-*[CLR]<- SIM Lock меню
Репорт за съобщения
Когато пишете съобщение, поставете в началото му кода *0#
Общи кодове за телефоните Ericsson
*#06# за проверка на IMEI номер
>*<<*<* версия на изделието
>*<<*<*> или >*<<*<*> версия на програмното осигуряване
**04*0000*0000*0000# и когато се покаже Wrong PIN натиснете No достъп до телефона без SIM карта
*#0000# за установяване меню на английски

Кодове за Motorola


Сериен номер: *#06#
Режим Монитор
активиране: [][][]113[]1[]OK
деактивиране: [][][]113[]0[]OK
Упътване: за [] натиснете * и задръжте
Кодове за аналогови модели
Смяна на логото
#0000000000000# (13 нули)
Алтернативно меню
#55#
Кодове за цифрови модели
За цифровите телефони работят някои от кодовете за аналоговите, ако се въведат два пъти.
*#06# Показва IMEI номера
Разстояние от базовата станция
По време на разговор натиснете Menu докато се изпише Eng Field Option. Натиснете ОК, изберете Active Cell, натиснете ОК, натиснете Menu докато се покаже Time Adv xxx, където ххх е число. Умножете това число по 550. Резултатът е разстоянието от базовата радиостанция в метри.
Качество на сигнала
Натиснете Menu, докато се покаже Eng Field Option, натиснете ОК, изберете Active Cell, натиснете ОК. Натиснете Menu, докато се покаже С1. Това е качеството на сигнала. Ако то е отрицателно за повече от 5 секунди, е избрана нова клетка.
Активиране на режим RBS
[пауза] [пауза] [пауза] 113 [пауза] 1 [пауза] ОК
Паузата означава да се натисне бутона * и да се задържи, докато се появи кутийка
Сега трябва да се натисне Menu и да се върти докато се появи функцията Eng Field Options, след това да се активира.
Деактивиране на режим RBS
За деактивиране на режим RBS натиснете [пауза] [пауза] [пауза] 113 [пауза] 0 [пауза] ОК
Motorola V60с
Режим на програмиране
74663# [Menu] [Menu]
Ще трябва да знаете програмния код
Тест на обхвата
[Menu] 073887*
Ще ви трябва кода за сигурност. Опитайте 000000 (6 нули)
Деактивиране на теста за обхват
Включете телефона, натиснете Menu и после левия бутон. Има опция в менюто за тестов режим и тук то може да се изключи и да се възвърне телефона в нормално състояние. Другият начин е да натиснете Menu и след това левия бутон за телефонната книга бързо. Това ще ви върне на главния екран и телефонът ще изглежда нормално.
Motorola 460
Активиране на допълнителните функции
Следвайки тази процедура можете да се сдобиете с повече възможности на телефона. Ще придобиете още 99 клетки в паметта на телефона, като общата памет ще стане 198 клетки. Те са съхранени в телефона, а не в SIM картата, което означава, че ще могат да се запазват повече знаци и номера към всяко име. Преди да започнете, трябва да имате предвид да отбележите някъде номера на гласовата поща, защото може да го загубите по време на операцията. За щастие той може да се препрограмира по-късно.
Може да се наложи да използвате опцията за възстановяване на заводските настройки за DTMF сигнала. Изглежда, че всички менюта зависят от останалите съществуващи, така че ако активирате едно, друго може да каже, че не е налично. Накрая р = на пауза, т.е. това се получава на екрана, като се задържи бутона * за 3 секунди.
Натиснете ррр070р0р ОК
С това се изключва кода, който не позволява бъдещи промени. Този код е въведен в някои от моделите на Motorola
Сега въведете ррр000р1р ОК
ррр001р1р ОК
ррр002р1р ОК
и така нататък се въвежда, докато се стигне до
ррр113р1р ОК
Но не въвеждайте ррр070р1р и ррр007р1р
Цялата операция се провежда за около 35 минути за всичките 111 поредици. Не забравяйте да ги броите.
След това отидете в менюто Phone Setup и изберете Еxtended Menu. Тук ще намерите още няколко опции в менюто, които ги е нямало преди това, плюс още 99 клетки в паметта, като общата памет става 198 клетки.

За да активирате Engineerig менюто:
˜˜˜113˜1˜ OK
˜ се появява на екрана при натискане и задържане на бутона *. Трябва след това да натисне бутонът MENU, да се отиде на
Eng Field Options и да се активира.
За дезактивиране на Engineering менюто:
˜˜˜113˜0˜ OK
Опции в Eng Field Options
RxLev - нивото на приемания сигнал в dBm
NCC - национален цветен код, използва се за идентификация на канала
BCC - разпръсквателен цветен ко
д, използва се за същите цели
MSTxPwr - максимално разрешена излъчвана мощност в dBm
Time Adv xxx xxx е число. Умножете числото по 550 и ще получите разстоянието от вас до приемо-предавателя на клетката, в която сте, в метри

Кодове за NEC


*#06# показва IMEI номера
*73738# възстановява настройките по подразбиране
*#2820# показва версията на софтуера
*#3210# показва информация за SIM Lock
*#8140# показва информация за Nеt Lock
SIM Lock:
*#4960# send *4960*парола*парола# send за заключване, #4960*парола# send за отключване.
Паролата е 8-цифрен номер.
Net Lock:
*#7320# send *7320*парола*парола# send за заключване, #7320*парола# send за отключване.
Паролата е 8-цифрен номер.
Net Lock 2:
*#2220# send *2220*парола*парола# send за заключване, #2220*парола# send за отключване.
Паролата е 8-цифрен номер.
Subnet Lock:
*#1110# send *1110*парола*парола# send за заключване, #1110*парола# send за отключване.
Паролата е 8-цифрен номер.

Кодове за Nokia


Сериен номер: *#06#
Версия на софтуера: *#0000# или *#9999#
Скрито меню: *#92702689#
Възстановяване на заводските настройки: *#7780#
Секретни кодове за Nokia 3210
Код на телефона за получаване на различна информация
*#0000# определя версията на софтуера
EFR *3370, отмяна с #3370# подобрява качеството на звука, но бързо изхабява батерията, около 5%
HRM *4720#, отмяна с #4720# намалява качеството на приемания звук, но увеличава живота на батерията с около 30%
*#06# показва IMEI номера
*#war0anty# или *#92702689# служебна информация: дата на производство, сериен номер, дата на покупка, имало ли е ремонт и кога, пълен таймер на апарата. Изход чрез изключване и включване на апарата.
*#sim_clock# или *#746025025# поддържа SIM фаза2 или режим на "спане"
Кодове за определяне кодиран ли е апаратът или не
Ако е така, на всичките 4 кода се дава еднакъв отговор. Вашата Nokia 3210 може да бъде блокирана с 4 вида кодиране:
SPROVIDER-LOCK-1
NETWORK-LOCK-2
COUNTRY-LOCK-3
SIMCARDLOCK-4
За проверка на това кодиране се въвежда следното:
#pw+(MASTERCODE)+(y)#
където за p се натиска 3 пъти *
за w се натиска 4 пъти *
за + се натиска 2 пъти *
MASTERCODE е именно това, с което са блокирали вашия телефон. За проверка на статуса се въвежда 1234567890
За y се натиска цифра от 1 до 4


Секретни кодове за Nokia 5110
*#06# показва IMEI номера
*#0000# показва версията на програмното осигуряване на телефона
*#7780# възстановява заводските настройки без езика, страната и паметта
*#746025625# установяване на SIM-Clock, режим, позволяващ икономии в батерията. Този код не работи с телефони с версия на програмното осигуряване 4.59.
*#92702689# вход в специалното меню:
1: показва серийния номер
2: показва месеца и годината на производство
3: показва информация къде е бил купен телефонът, ако е била въведена такава. Тук можете да запишете информация за продажбата на телефона, но само 1 път.
4: показва датата на последното изменение на програмите, ако е въведена такава
6: предава всички телефони, картинки и мелодии от един телефон на друг, ако последният може да ги поддържа
Тип на програмното осигуряване: NSE-1
v.5.22 (xx-xx-99) последната версия
v.5.11 (18-02-98)
v.5.07 (xx-xx-98)
v.5.32 (21-09-98)
v.5.04 (14-09-98)
v.4.59 (01-06-98)
v.4.51 (26-03-98)
При набор на кода за показване на версията на програмното осигуряване на екрана трябва да се появи нещо от рода на:
v.4.51
(26-03-98)
NSE-1
1 ред: версията на програмното осигуряване
2 ред: дата на пускане на програмното осигуряване
3 ред: показва типа на телефона. Ако това е GSM 900 (standart), GSM 1800 (DCS 1800) или GSM 1900 (PCS 1900). Nokia 5110 и Nokia 6110 са NSE-1 и NSE-3 типове.
Последна софтуерна версия:
V 05.36
NSE - 8/9 (25-07-00)
V 5.31
NSE - 8/9 (24-05-00)
V 5.26
NSE - 8/9 (07-04-00)
V 5.02
NSE - 8/9
V 4.41
NSE - 8/9 (17-08-99)
V 4.11
V 3.10
NSE - 8
xx# - xx позиция в телефонната книга
Трик за изпращане на безплатен SMS
Първи начин:
1. Изключете телефона
2. Включете го и въведете PIN кода
4. На екрана ще се появи "SIM CLOCK STOP ALLOWED"
Сега можете да изпратите безплатен SMS. Ако изключите телефона и след това го включите, трябва да въведете този код отново. В някои мрежи това не работи.
Втори начин:
1. В менюто Usergroup въведете 666.
2. Ако това не работи въведете 999.
3. И двата кода могат да не работят в някои мрежи.
EFR - Enhanced Full Rate Codec:
Включване: *3370#
Изисква голяма мощност.
Изключване: #3370#
Half Rate Codec:
Включване: *4720#
Намалява потребяваната мощност
Изключване: #4720#
EFR е режим, позволяващ да се получи най-доброто качество на звука при същото количество на предаваната информация, но затормозява мрежата на мобилния оператор, а продължителността на разговора при това се намалява примерно с 5%.
HR е режим, който намалява качеството на звука, но разтоварва мрежата и дава възможност на оператора да пропуска по нея повече позвънявания. Продължителността на разговора в този случай се увеличава примерно с около 30%.
Число#
Ако наберете 1#, 2# и т.н. на клавиатурата, когато не сте в менюто, ще получите номера на телефона, който е прикрепен към този клавиш при бърз набор. Имайте предвид, че на всички апарати Nokia бутон 1 е запазен за гласова поща, така че бързият набор се измества с един бутон напред.
Голям номер
Ако задържите бутона # когато сте в Телефонната книга (Names List), телефонният номер ще бъде показан с голям шрифт.
Вашият телефонен номер на екрана
1. Влезте в менюто на установяване цената на разговорите
2. Включете опцията Лимит на стойността. Ще ви се поиска PIN2 код
3. Въведете в лимита номера на вашия телефон. Например при телефонен номер от рода 088 111 111, въведете лимит 111 111
4. Отидете в менюто за показване стойността на разговора. Ще ви се поиска PIN2 код.
5. Изберете Currency
6. Въведете стойност: 1
7. Въведете име на платежната единица като 088
Сега вашият номер 088 111 111 ще се показва на 4 реда на екрана.
Безплатен разговор
Необходимо е в телефона да има режим Net Monitor. Този режим е отстранен в някои версии, например в v.4.73 и v.5.04.
1. Включете Net Monitor в Nokia 51xx/61xx.
2. Използвайте тестов номер 497
3. Сега има възможност да се говори примерно около 90 сек.
Няма потвърждение, че този трик все още работи.
Service Provider Lock
SP Lock е режим, използван да прикрепи телефона към определена SIM карта. Ако поставите SIM карта на друг оператор, телефонът ще откаже да работи, но друга карта на същия оператор ще работи.
Всички телефони на Nokia имат 4 различни режима на привързване, които могат да се използват за прикачване към карта на 4 различни оператора. В по-голямата част от телефоните е активирана само една (lock 1).
Основен код, който се използва в телефоните Nokia:
#pw+(master code)+Y#
Този код се използва за проверка, активация и отмяна на прикачването към SIM карта (SP-Lock). Използвайте бутона * за набиране на символите p,+ и w. Y може да бъде 1, 2, 3 или 4 в зависимост от това какъв тип прикачване избирате.
#pw+1234567890+1# за Provider-Lock Status
#pw+1234567890+2# за Network-Lock Status
#pw+1234567890+3# за Provider-Lock Status
#pw+1234567890+1# за SIMCard-Lock Status
(master code) е десетцифрено число, основано на IMEI номера на телефона.
За откачане по 1 тип се набира следният код:
#pw+(master code)+1#
Ако просто искате да проверите своя телефон, използвайте което и да е 10-цифрено число вместо мастър-кода, например 1234567890.
Забележка: Бъдете много внимателни с този код, защото той може да се въвежда само 3 пъти, след това с вашия телефон може да се случи нещо.
Има и друг вариант:
Ако телефонът е кодиран с SP код, който е неизвестен, пробвайте със следното:
1. Трябва да знаете PIN кода
2. Включете телефона
3. Когато ви се поиска PIN код, натиснете С, след това стрелката нагоре или надолу
4. Натиснете С и дръжте, докато не се изчисти дисплеят
5. Сега въведете командата за изменение на PIN кода, но не го изменяйте
**04*PIN*PIN*PIN#
Тази операция трябва да се повтаря при всяко включване на апарата.
Security code - IMEI
Информацията в IMEI (International Mobile Equipment Identity) съдържа:
ХХХХХХ ХХ ХХХХХХ Х
TAC FAC SNR SP
TAC = Type Approval Code. Първите 2 цифри са кода на страната
FAC = Final Assembly Code. За Nokia FAC = 10.
SNR = серийния номер
SP = Spare. Винаги е 0.
*#0000# или *#51х0# показва версията на софтуера


Секретни кодове за Nokia 7110
Важат същите като за Nokia 5110 със следните забележки:
Последна софтуерна версия: v.4.80 23-02-00 NSE-5
v.4.77 25-01-00 NSE-5 EFR и HFR не работят в някои страни с тази версия
v.4.76 13-01-00 NSE-5
v.4.75 07-01-00 NSE-5
v.4.73 15-11-99 NSE-5
v.4.72 10-11-99 NSE-5
v.4.70 28-10-99 NSE-5
v.4.69 05-10-99 NSE-5
v.4.67 28-09-99 NSE-5
1. Когато искате да смените тон за група с получен чрез SMS тон, името на групата не се изобразява и телефонът може да се отключи.
2. Operator-Logo's работи некоректно.
3. Кодовете за активиране/деактивиране EFR (*3370# и #3370#) и активиране/деактивиране HR (*4720# и #4720#) не работят.
4. SIM-Lock статусът не работи.
5. NDS 2.0 не работи със 7110.
6. Когато сте в режим WAP и получавате SMS, телефонът може да се отключи.


Секретни кодове за Nokia 8210
Същите като за Nokia 5110 със следните забележки:
*#0000# определя версията на софтуера
*#6110# пробвайте този код, ако предходният не действа
Задържане на повикване
*43# Активира задържане на повикване
#43# Деактивира задържане на повикване
*#43# Проверява статуса на задържане на повикване
Показване на номера
Командите функционират само ако мрежовият оператор ги е активирал.
CLIP - получателят може да види номера на повикването. Това е функция на получателя.
CLIR - получателят не може да види номера на повикването. Това е функция на повикващия.
COLP - получателят може да види истинския номер на повикването. Това е функция на повикващия.
COLR - получателят не може да види истинския номер на повикването. Това е функция на получателя.
*30# телефонен номер - активира CLIP
#30# телефонен номер - деактивира CLIP
*#30# Проверява статуса на CLIP
*31# телефонен номер - активира CLIR за разговора
#31# телефонен номер - деактивира CLIR за разговора
*#31# Проверява статуса на CLIR
*76# Активира COLP
#76# Деактивира COLP
*#76# Проверява статуса на COLP
*77# Активира COLR
#77# Деактивира COLR
*#77# Проверява статуса на COLR


Nokia 3110
*#3110# За проверка на телефонния софтуер. Информация, която може да получите от версията на телефонния софтуер е:
V 07.11
24-09-97
NHE-8
Първият ред показва версията на софтуер. Вторият ред показва датата на пускане на софтуера. Третия ред показва типа на телефона. Последната известна софтуерна версия е VV 08.11 (27.2.98).
Информация която можете да получите като използвате кодовете за тайното меню:
*#92702689#
Ще ви бъде поискан друг код
Наберете 6232 (ОК): показва месеца и година на производство
7332 (ОК): показва датата на последна поправка
7832 (ОК): показва дата, когато телефонът е бил купен
9268 (ОК): показва серийния номер
37832 (ОК): установява дата на покупка от типа ммгг. Това може да се прави само един път.
87267 (ОК): потвърждава трансфер
*#746025625# За проверка дали може да бъде спрян режимът на спане
*#7780# За възстановяване на заводските настройки. Това не включва паметта и езика.
За въвеждане на тих режим се натиска Меню и след това #. Това важи само за V.7.11 или по-късни версии.


Nokia 6110
*#0000# или *#61х0# показва версията на софтуера
Разкриване на скритите менюта за Nokia 6110/6150
Има две менюта за сериите Nokia 6100, които не са в действие по подразбиране и се появяват само когато се прикрепят допълнителни аксесоари, например комплект хендсфрий или комплект за кола.
Забележка: Следващите инструкции изискват някои от конекторите в телефона да се съкратят. Когато използвате тези трикове е възможно да се появи някаква повреда в апарата.
Ако погледнете отдолу, телефоните от серията Nokia 6100 от дясната страна ще видите 7 златни конектора в една редица. За следващите инструкции ще броим конекторите от 1 до 7, като първият ще бъде най-отляво, а седмият ще бъде най-отдясно.
Включване на менюто Hands Free/Headset
Премахнете конектори 1 и 2. След няколко секунди думата "Headset" ще се появи на екрана. Сега ще откриете, че меню 3-6 е активирано.
Включване на менюто Car Kit
Премахнете конектори 2 и 3. След няколко секунди думата "Car" се появява на дисплея. Сега ще откриете, че е активирано меню 3-7.
Премахване на менютата
Единственият начин да се премахнат тези менюта е да изберете Възстановяване на заводските настройки от менюто Настройка на телефона или да въведете съответния код за това. В случай, че изберете първия начин, ще ви се поиска код за сигурност, който по подразбиране е 12345. След като направите това, ще премахнете менютата, но това действие ще възвърне мелодията на звънене, която е въведена в телефона по подразбиране и ще премахне нововъведените мелодии, които сте съхранили в паметта. Това не влияе на точките, отбелязани в игрите, телефонните номера и т.н.


Nokia 8110
*#8110# Проверява версията на софтуера на телефона
Информация, която можете да получите от софтуерната версия на телефона:
V 24.23
08-08-97
NHE-6
Първият ред показва версията на софтуера, вторият ред показва датата на пускане на софтуера, третият ред показва типа на телефона.
Последната известна софтуерна версия е V 34.23, 22-10-97.


Nokia 8810
*#0000# или *#8810# Определя версията на софтуера


Nokia 9000
*#682371158412125# Проверява версията на софтуера на телефона. Информация, която може да получите от софтуерната версия на телефона е:
V.4.01
15-09-97
GE9
Първият ред определя версията на софтуера, втория ред показва датата на пускане на софтуера, третия ред показва типа на телефона. Последната известна софтуерна версия е V.4.01 (15-09-97) за Nokia 9000 и V.6.34 (16-09-97) за Nokia 9000i.
*#3283# Показва седмицата и година на производство


Nokia 9110
Последна софтуерна версия: V.5.06 (09-12-99) RAE-2
V.5.02 (26-08-99) RAE-2
V.4.05 RAE-2

Кодове за Panasonic


Натиснете *#9999 до 10 сек след въвеждане на PIN кода и ще видите версията на софтуера.
*#06# - показва IMEI номера
Напишете *n# в началото на SMS-а и ще получите статус репорт.
Напишете *h# в началото на SMS-а за да скриете вашия номер.

Кодовe за Philips


Сериен номер: *#06#
Версия на софтуера: *#8377*#
Други кодове:
*#2254* показва регистъра на статуса
*#2255*# включва или изключва Debug Call Mode
*#2258*# показва времето (дни, часове, минути), което сте включен в мрежата
*#2562*# форсирана пререгистрация в мрежата
*#7489*# показва или променя кода за сигурност на телефона
*#7378*# информация за SIM картата (фазово ниво, име, тип)
*#3377*# показва информация за SIM lock
*#7693*# активира или деактивира Sleep Mode
*#8463*# дава информация за Sleep Mode
*#3333*# Blocking list
*#2558*# време, прекарано в свързано състояние
*#3377*# флагове за състояние
*#7489*# код за сигурност
*#06# IMEI номер
*#8377*# SW инфо
*#1234*# код за сигурност
*#2254*# статус регистър: C, BS, RR, MMI, CREAT
*#2255*# активиране и деактивиране на режима Debug call. Когато се активира, може да се извърши повикване към заета линия и телефонът ще покаже някои шестнадесетични кодове на дисплея
*#2558*# показва времето в дни, часове и минути, през което сте свързани с мрежата
*#2562*# пререгистрация в мрежата
*#2565*# топъл рестарт
*#3377*# инициализация, флагове, SIM Lock
*#3333*# (№) Blocking лист (15 обекта)
*#3353*# (№) - reset на (№) от Blocking листа
*#2377*# BEER, телефонът изчаква известно време и се свързва отново с мрежата, като понякога извършва Reset
*#3377*# SIM Lock
*#7489*# код за сигурност
*#7378*# име, дължина, SIM фаза
*#7693*# активира и деактивира Sleep mode. Когато се деактивира, батерията се изтощава
*#7787*# лъжливо прекъсване
*#7948*# изключване
*#8463*# информация за Sleep mode: събуждане, "заспиване"
*#2337*# активира звуков сигнал, когато телефонът се пререгистрира в мрежата

Кодове за Sagem


От главното меню натиснете * за бързи менюта: lcd, led, vibra, tests, imei, software versions, battery voltage.
Натиснете Menu - 5 - 1 - 1 - # за да влезете в Engineering menu за Sagem RC712, 721, 815, 815 plus.
Натиснете MENU-5-1-1-#. Това въвежда инженерно меню. То съдържа следните подменюта:
1. IMEI
2. Flash EEPROM
4. SP unblock
6. настройки на контраста
Когато в менюто се напише *, ще се появи ново меню с нови опции.

Кодове за Samsung


Сериен номер: *#06#
Версия на софтуера: *#9999#
Информация
за батерията: *#9998*228#
Контраст на дисплея: *#9998*523#
Трикове за Samsung
Натискането на страничните бутони едновременно за няколко секунди при затворен капак се активира звуковата или вибрационната аларма алтернативно.
***
Кратковременното натискане на бутоните от 1 до 9 активират повикване чрез бутоните. Това е известно още като бърз набор.
***
За да се види номерът, който се намира на определена позиция в паметта се набира число например от 1 до 100, след което се натиска #. По този начин се вижда телефонният номер и името, към което се отнася, например 40#.
Този трик работи също с паметта на телефона. Тук трябва да се натисне бутон 0 кратковременно, който ще постави + преди номера, например +40#.
Специални кодове за Samsung
*#001# показва параметрите на серийния порт, например:
Скорост: 115200 bps
Fifo (регистър): 14
*#0228# показва капацитета, напрежението и температурата на батерията, например:
Type: 1000 mAh
3.76 V
20.9 C
За батерия 640 mAh/3.6 V номиналните параметри са следните:
Минимално напрежение: 3.2 V
Напрежение, при което се показва предупреждение за изтощена батерия:
- в режим на очакване: 3.4 V
- в режим на разговор: 3.35 V
Спиране на заряда при 4.05 V или при температура над 550С
За батерия 1000 mAh/3.6 V номиналните параметри са следните:
Минимално напрежение: 3.2 V
Напрежение, при което се показва предупреждение за изтощена батерия:
- в режим на очакване: 3.4 V
- в режим на разговор: 3.35 V
Спиране на заряда при 4.05 V или при температура над 550С
За батерия 1600 mAh/3.6 V номиналните параметри са следните:
Минимално напрежение: 3.0 V
Напрежение, при което се показва предупреждение за изтощена батерия:
- в режим на очакване: 3.2 V
- в режим на разговор: 3.1 V
Спиране на заряда при 4.05 V или при температура над 550С
*#9999# показва версията на софтуера
*#0001# показва параметри
*#9125# активира смайли по време на зареждане
*#0837# инструкция за серийните параметри
*#9998*228# показва информация за батерията (капацитет-напрежение-температура)
*#9998*246# показва статуса на софтуера
*#9998*289# променя честотата на зумера
*#9998*364# режим "куче-пазач"
*#9998*523# променя контраста
*#9998*872# прави диагностика
*#9998*842# прави тест на вибратора
*#9998*047# reset
*2767*2878# показва опциите за reset

Сериен номер: *#06#
Възстановяване на заводските настройки: *#9999#
Секретни кодове за Siemens C25
#06# Показва IMEI код, като натиснете левия бутон отгоре, ще получите версията на програмното осигуряване
*#0000# и зелена слушалка сменя езика
Секретни кодове за Siemens C35
Проверка дали е кодиран апаратът
Извадете SIM картата, въведете *#0606#, натиснете левия (в някои версии е десния) горен бутон. Ако на всички редове пише Unbarred, то телефонът не е кодиран.
Секретни кодове за Siemens C35i
#06# Показва IMEI код, като натиснете левия бутон отгоре, ще получите версията на програмното осигуряване
*#0000# и зелена слушалка сменя езика
Проверка дали е кодиран апаратът
Извадете SIM картата, въведете *#0606#, натиснете левия (в някои версии е десния) горен бутон. Ако на всички редове пише Unbarred, то телефонът не е кодиран.
Трикове за Siemens S25
Изпращане на bitmap изображение към S25
Трябва да активирате инфрачервения порт на S25. Това се прави като влезете в Меню, Настройки, Данни/факс, Инфрачервен порт. S25 изисква следните параметри на изображението: 4 цвята, 97х26 пиксела, след което да се запази като 256 цвята bitmap. Сега може да се изпрати изображението към S25 чрез инфрачервения порт или чрез кабел за пренос на данни.
Изпращане на midi файл към S25
Midi файловете се изпращат към S25 като bitmap, като се използва инфрачервения порт или кабел за пренос на данни.
Изменяне на PIN2
Промяната може да бъде направена като се следва менюто, или като се вкара следния код
**042*стар PIN2*нов PIN2*нов PIN2#
Старият PIN2 обикновено е 0000.
Проверка на версия на модела
Въведете *#06#, след това натиснете зеления бутон и след това бутона отгоре вляво.
Осветяване на дисплея
Възможно е да се включи илюминацията на дисплея при активирано заключване на клавиатурата, като се натисне червения бутон. Според Siemens употребата на 1 минута светлина се равнява на 1 час в режим на очакване.
Бърз набор
Менюто за изменяне на опциите за бърз набор се намират в Menu, Setup, Keys, Left Fast Dial/Right Fast Dial.
Удължаване на времето за работа в режим на очакване
Избягвайте повтаряемо включване и изключване на телефона.
Изключете автоматичния избор на мрежа.
Използвайте вибрационната аларма само при нужда.


Web-BG Pipe.bg Dobavi.com Ping.bg Lubimi.com Digg del.icio.us svejo.net
От: buy altace
Дата: 08.12.2023 19:19:44

Nicely spoken genuinely! . <a href=https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Altace>buy altace online</a> Very good page, Maintain the wonderful job. Thanks. <a href=https://costmedbuy.com/categories/Heart-Disease/Altace>buy altace</a>
fantastically fine snapshot!
От: BlfVB
Дата: 02.04.2022 5:05:36

Do not use cephalexin if you are allergic to any drug (especially penicillins), or if you have: kidney disease; or a history of intestinal problems, such as colitis. Before using this medication, tell your doctor if you are allergic to any drugs (especially penicillins), or if you have: kidney disease; liver disease; diabetes; or a history of intestinal problems, such as colitis. If you have any of these conditions, you may not be able to use cephalexin, or you may need a dosage adjustment or special tests during treatment. Take this medication for the entire length of time prescribed by your doctor. Your symptoms may get better before the infection is completely treated. Cephalexin will not treat a viral infection such as the common cold or flu.
<a href="https://cephalexin4all.top">can you buy generic cephalexin without prescription</a>
От: 3D ART PRINTS
Дата: 21.08.2021 16:16:48
artpal.com/LIVESTREAMINGFM
От: &#1045;&#1074;&#1075;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081;
Дата: 07.10.2019 23:23:38
&#1055;&#1077;&#1088;&#1077;&#1079;&#1074;&#1086;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1084;&#1085;&#1077; &#1087;&#1086;&#1078;&#1072;&#1083;&#1091;&#1081;&#1089;&#1090;&#1072; &#1087;&#1086; &#1085;&#1086;&#1084;&#1077;&#1088;&#1091;. 8 (950) 000-06-64 &#1045;&#1074;&#1075;&#1077;&#1085;&#1080;&#1081;.
От: viagra online
Дата: 29.05.2019 12:12:55
Recommended room temperature range is between 15 and 30C (59-86F). <a href="https://viagraoktobuy.com/">buy viagra online</a> As often mentioned above, the inexpensive generic is less than half the price of the branded version.

Напиши своя коментар* Всички полета са задължителни